Skandic Omsorg
Vård & Omsorg
Hemtjänst, personlig assistans, avlösning och ledsagning beslutas om av din kommun och därmed gäller andra villkor än det som angivits på den här sidan.

Har du frågor?
Kontakta oss för
mer information.
08–437 616 50

KÖPVILLKOR

Nedanstående villkor gäller vid köpeavtal mellan köpare/kund och AB Skandic Omsorg.


Allmänt

Köparen ska vara myndig eller ha skriftligt tillstånd från målsman för att ingå köpeavtal. Skandic Omsorg har rätt att inhämta kreditupplysning från Upplysningscentralen på köparen.

Beställningsbekräftelse

Efter att en beställning inkommit skickar företaget ut en bekräftelse till köparen. Köpeavtalet börjar gälla från och med det datum köparen mottagit bekräftelsen. Köparen får även en påminnelse senast två dagar innan tjänsten påbörjas.

Betalning / Fakturering

Tillsammans med beställningsbekräftelsen, eller kort därefter, skickar företaget en faktura till köparen. Betalningen ska vara företaget tillhanda senast 10 dagar från fakturadatum. Om betalning ej inkommit i tid skickar företaget en påminnelse. Dröjsmålsränta som regleras i räntelagen utgår från fakturans förfallodag.

Garanti
  • Skandic Omsorg innehar ansvarsförsäkring.
  • Skandic Omsorg kontrollerar tillsammans med köparen att avtalad service har utförts enligt köparens önskemål.
  • Företagets personal är kontrollerad i polisens belastningsregister.
  • Företagets personal har skrivit under avtal om sekretess och tystnadsplikt.
  • Företagets personal bär ID-brickor och skyddskläder när så erfordras.
Sekretess och tystnadsplikt

Skandic Omsorg har tystnadsplikt och lämnar ej ut information om kunder till obehöriga parter utan godkännande från kunden. Företaget följer bestämmelserna enligt Offentlighet och sekretsslagen (2009:400). Sekretess och tystnadsplikt gäller även efter det att avtalet löpt ut.

Avbokning / Avbeställning

Köparen har rätt att avboka sin beställning utan kostnad senast 72 helgfria timmar innan tjänsten börjar utföras. Vid senare avbokning debiteras köparen med 50% av beloppet. Notera att avbokningskostnaden inte berättigar till RUT avdrag.

Om företaget själva tvingas avboka skall detta ske senast 5 dagar innan tjänsten börjar utföras. Om företaget avbokar senare ersätts köparen för eventuell merkostnad som avbokningen har medfört.

Reklamation

Reklamationer bör göras muntligt eller skriftligt senast 2 dagar efter att tjänsten har utförts. Företaget handlägger inkomna reklamationer omgående. Efter kontroll och utredning om en tjänst har utförts bristfälligt eller felaktigt beslutas om lämpliga åtgärder.